KB, National Library of the Netherlands

Image
Image
Image
Image

Web Archiving Initiatives at KB, National Library of the Netherlands

The Web Archiving Conference (WAC) will take place at the Dutch Institute for Sound and Vision in Hilversum, the Netherlands. KB, the National Library of the Netherlands helps with the organization of this event. Both institutes are important players in taking care of Dutch digital heritage and are also actively collecting and preserving online content, like websites. In this blog you will read more about one of the organizing institutions: KB.

The KB in The Hague is the National Library of the Netherlands. This institute was founded in 1798, and has a diverse collection, including scientific journals, manuscripts, children’s books, cookbooks, and digitized books, newspapers and journals. Born digital material has been a part of our collection for quite some time now. Since the end of 1990, KB is actively  collecting digital publications. The importance of archiving websites was soon acknowledged by KB and therefore we started archiving and preserving websites in 2007. The web collection consists of a selection of websites from and about the Netherlands, with a cultural-historical importance.

Since we can only archive a selection of websites, we try to create a selection of websites that reflect the Dutch culture and society best. It is for this reason, that we have made special web collections evolving around an important event or theme, which are relevant in the present time, like religion and philosophy, LGBT+ and socially critical websites. In this blog, KB would like to introduce some of our web collections in more detail, one of which has now become Unesco world documentary heritage.

Lees hier meer over webarchivering bij de KB

De web archiveringsconferentie wordt dit jaar gehouden in Hilversum, Nederland bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (B&G). Bij de organisatie daarvan, krijgt B&G hulp van de KB, Nationale Bibliotheek van Nederland. Dit zijn twee instituten in Nederland die zorg dragen voor digitaal erfgoed en het ook actief verzamelen, zoals websites. In deze blog lees je meer over één van de twee organiserende instanties: de KB.    

De KB in Den Haag is de nationale bibliotheek van Nederland. Het instituut bestaat al sinds 1798 en heeft een veelzijdige collectie, bestaande uit onder andere wetenschappelijke tijdschriften, manuscripten, kinderboeken, kookboeken, gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften en born digital materiaal. Vanaf eind jaren 1990 is de KB al bezig met het verzamelen van digitale publicaties. Ook het belang van het archiveren van websites werd door de KB erkend. In 2007 is daarom begonnen met het verzamelen en duurzaam bewaren van websites. De webcollectie bestaat uit een selectie van websites van en over Nederland van cultuurhistorisch belang. 

Een belangrijke voorwaarde voor het selecteren van websites is dat ze een afspiegeling moeten vormen van de Nederlandse digitale cultuur in de maatschappij. Vandaar dat er speciale webcollecties zijn gemaakt rondom thema’s die nu actueel zijn, zoals religie & levensbeschouwing, LHBT+ en maatschappijkritische websites. In deze blog wil de KB je alvast nader kennis laten maken met onze webcollecties, waarvan één zelfs is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. 

Screenshot of a Euronet homepage from the Dutch political party D66, 1998.

Screenshot van een Euronethomepage van een landelijke politieke partij (D66) uit Nederland, 1998.

Internet Archeology

In 2017-2018, KB has selected homepages of the provider Euronet-Internet from 1994-2000, as part of a pilot research ‘Internet Archeology’. This was one of the oldest commercial internet providers in the Netherlands. Some of the digital treasures of this web collection are the oldest website of a Dutch political party, a virtual bank building and various websites of internet pioneers from 1995.

The reason for archiving this particular set of websites was the trippy disappearance of websites hosted by the Internet provider Euronet: http://home.euronet.nl/. The peculiarity of this provider is that the original URL had not changed since 1994. Therefore, at the time of KB research, websites from the early days of the Dutch Web were still online and the original scope of the domain could still be reasonably accurately reconstructed.  KB gained experience in shaping a collection retrospectively during this research. We selected culturally important websites that appeared on the web in the period before web archiving began at the KB in 2007. Ultimately, KB was able to preserve twenty-five Euronet homepages for eternity and describe them in a collection description(Dutch only).

Internetarcheologie 

Als onderdeel van een pilotonderzoek “internetarcheologie” heeft de KB in de periode 2017-2018 homepages geselecteerd die waren gepubliceerd bij de provider Euronet-Intranet, uit de periode 1994-2000. Dit was een van de oudste commerciële internetaanbieders van Nederland. Tot de schatten van deze webcollectie behoren onder meer de oudste website van een landelijke politieke partij, een virtueel bankgebouw en verschillende sites van internetpioniers uit 1995. 

De aanleiding voor het archiveren van deze specifieke set van websites was de driegende verdwijning van websites die gehost werden door de internetprovider Euronet: http://home.euronet.nl/. Het bijzondere van deze provider is dat de oorspronkelijke URL niet was veranderd sinds 1994. Daardoor waren ten tijde van het KB-onderzoek nog steeds websites uit de begintijd van het Nederlandse web online en was de oorspronkelijke omvang van het domein nog redelijk nauwkeurig te reconstrueren. KB deed tijdens dit onderzoek ervaring op met retrocollectionering: het selecteren van cultuurhistorische belangrijke websites die verschenen zijn op het web in de periode voor het begin van webarchivering bij de KB in 2007. Uiteindelijk heeft KB vijfentwintig Euronet homepages kunnen bewaren voor de eeuwigheid en die beschreven in een collectiebeschrijving (Nederlands).  

Socially Critical Websites

In 2017, KB has started with a web collection around socially critical websites (Dutch only), initiated by an intern in collaboration with the collection specialist. The content of this collection was based on an PhD research by Jelle van Buuren and has grown to a collection of over 500 socially critical websites from or about the Netherlands, from 1993-2017 (with a strong focus on 2012-2017). After all, freedom of speech and publication are characteristic properties of the internet. Objectional views and offensive information are more easily published online than offline. KB aims to preserve a representative part of the Dutch web, that focuses on language, culture and history for future research and therefore we should also actively collect the critical and abrasive part of the online Dutch culture.

‘Socially critical’ is a rather broad term and the websites in the collection are evenly diverse. There are websites about conspiracy theories surrounding various plane crashes, extraterrestrial life, and theories about a flat earth, but also websites that try to counter  these conspiracy theories. Furthermore, (extreme) left and (extreme) right oriented websites are part of the collection, as well as websites about alternative media, spirituality, the end of time and websites that are critical about the Dutch government and Europe.

Maatschappijkritische websites 

In 2017 is de KB begonnen met het opzetten van een maatschappijkritische webcollectie door een stagiaire in samenwerking met de collectiespecialist. De inhoud van deze collectie was gebaseerd op het promotieonderzoek van Jelle van Buuren en is een verzameling geworden van ruim 500 maatschappijkritische websites uit of over Nederland, uit de periode 1993-2017, met een nadruk op 2012-2017. Kenmerkende eigenschappen van het internet zijn immers de vrijheid van meningsuiting en publicatie: abjecte opvattingen, aanstootgevende informatie en illegale activiteiten worden makkelijker online dan offline gepubliceerd. Aangezien de KB ernaar streeft een representatief deel van het Nederlandse web met betrekking tot de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis te bewaren voor toekomstig onderzoek, zou zij er dus goed aan doen óók het kritische en schurende deel van de online Nederlandse cultuur te bewaren.

“Maatschappijkritisch” is nogal een brede term en de websites in de collectie zijn al net zo divers. Zo zijn er websites opgenomen over complottheorieën rondom verschillende vliegtuigrampen, buitenaards leven en de theorie dat de aarde plat en niet rond is, maar er zijn ook websites gearchiveerd die juist dergelijke samenzweringen proberen te bestrijden. Er zijn zowel (extreem) links als (extreem) rechts georiënteerde websites opgenomen in de collectie, evenals websites over alternatieve media, spiritualiteit, eindtijd en kritische sites over de Nederlandse overheid en Europa.  

Collection specialist Kees Teszelszky shows the first XS4ALL homepage (June 1994) in an exposition room at the KB. Beeldstudio KB
Collectiespecialist Kees Teszelszky laat op een beeldscherm in een expositieruimte in de KB de allereerste XS4ALL-homepage uit juni 1994 zien.

KB Web Collection XS4ALL as UNESCO World Heritage

In November 2022, KB’s web collection XS4ALL homepages became part of the Dutch Memory of the World list, as part as UNESCO world heritage. This was a very special moment, for it was the first time that a digital born collection received this status. XS4ALL is one of the eldest internet providers in the Netherlands, but also one of the few provides from the early days that still exists. The thousands of homepages that KB has archived, were made between 1994 and 2001, and show a unique insight in the early period of Dutch online culture.

An interesting example from the XS4ALL web collection is a homepage from 1995. This is a virtual house where the visitor can navigate through. The homepage is from Liesbet Zikkenheimer, who was an important pioneer on the internet, industrial designer and artist. Due to missing scripts, the website no longer worked as it should. Thanks to a reconstruction by Johan van der Knijff, who is a researcher on digital preservation at KB, can the website still be rendered. More details about this reconstruction can be read in his English blogpost

The design of this homepage was very innovative. For example, there are the navigation possibilities, the interactive elements (and the interaction itself is still preserved, like the graffiti on the loo!), the combination of analogue and digital art, and the innovative use of text and visual content. The design contains early digital art, a guest exhibition with photography and photos of graffiti from Amsterdam in the alley behind the house (which was very typical for this period).

KB-webcollectie XS4ALL werelderfgoed 

In november 2022 werd de webcollectie XS4ALL-homepages opgenomen op de Nederlandse Memory of the World-lijst als UNESCO-erfgoed. Dit was een bijzonder moment, want daarmee kreeg de eerste digitaal geboren collectie van geschreven bronnen in de wereld deze status. XS4ALL is één van de oudste internetproviders van Nederland, maar ook één van de weinige vroege providers die nog bestaat. De duizenden homepages die de KB heeft binnengehaald zijn gemaakt tussen 1994 en 2001 en geven een unieke inkijk in de begintijd van de Nederlandse internetcultuur. 

Een interessant voorbeeld uit de XS4ALL-webcollectie is een homepage uit 1995 in de vorm van een ‘3D-huisje’ waarin genavigeerd kon worden: een soort vroege voorloper van de Metaverse. Deze homepage, “Liesbet's atelier”, is van een Liesbet Zikkenheimer, een belangrijke internetpionier, industrieel ontwerper en kunstenares in de Nederlandse webgeschiedenis. Door ontbrekende scripts werkte de website niet meer volledig, maar dankzij een reconstructie van Johan van der Knijff, onderzoeker op het gebied van digitale preserving bij de KB is de website nog steeds te bekijken. Meer details over die reconstructie zijn hier te lezen (in het Engels).

 

Wat baanbrekend was in het ontwerp van de homepage, waren de navigatiemogelijkheden, de interactieve elementen (waarvan de interactie ook bewaard werd, zoals graffiti op de WC!), de combinatie van analoge en digitale kunst en het innovatieve gebruik van tekst en beeld. Zo bevat het ontwerp vroege digitale kunst, een gasttentoonstelling met fotografie en foto's van Amsterdamse graffiti in het steegje achter het huis (zeer herkenbaar voor die periode).  

Screenshot of ‘Liesbets atelier’, a virtual home, emulated with Netscape Navigator 4 in oldweb.today
Screenshot van Liesbet's atelier, geëmuleerd met Netscape Navigator 4 in oldweb.today

Screenshot of the online graffiti (1995).

Screenshot uit opname van de online geplaatste graffiti (1995).

From socially critical and political websites to graffiti on the loo: The content of the KB web collection is a faithful reflection of the analogue society. What we have showcased in this blogpost is just a grasp of the material that we have in the total web collection. Are you curious to see more? With a KB membership it is possible to browse through our web collections in the reading room in The Hague. In the near future, KB hopes to make a snapshot of the whole Dutch web domain, so that we can capture the Dutch digital culture from more perspectives for future reference.

Van maatschappijkritiek en politiek tot graffiti op de WC: de inhoud van de digitale KB-webcollectie is een getrouwe afspiegeling van de analoge maatschappij. En dit is nog maar een greep uit het materiaal dat we in huis hebben! Ben je nieuwsgierig geworden naar onze webcollecties? Je kan ze met een geldige jaarpas komen bekijken in de leeszaal van de KB in Den Haag. We hopen dat we in de nabije toekomst ook een momentopname kunnen maken van het hele Nederlandse web om zo een deel de Nederlandse digitale cultuur in al haar facetten te kunnen bewaren voor de toekomst.  

Web Archiving in the Netherlands

Webarchivering in Nederland  

Read more about Web Archiving in the Netherlands!

Lees hier meer over webarchivering in Nederland!

Learn More

The Netherlands Institute for Sound and Vision

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Read more about Web Archiving Initiatives at Sound and Vision!

Lees hier meer over webarchivering bij Beeld & Geluid!

Learn More